Regulamin

HOME   /   Regulamin

Regulamin korzystania Użytkowników z Formularza kontaktowego

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza
kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez
Użytkowników z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej intralogis.pl/kontakt, w celu uzyskania odpowiedzi na
pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony
internetowej intralogis.pl/kontakt zamieszczają niezbędne informacje
i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie
przewidzianym niniejszym Regulaminem.

INTRALOGIS Rafał Grabowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 51/57, 50-559 Wrocław.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza kontaktowego
Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia
przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten
nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

INTRALOGIS zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego
na czas nieoznaczony.

Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z
działalnością INTRALOGIS, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika
Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje
czynności, na które składają się:

wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych
i informacji: nazwa, adres e-mail, telefon, treść wiadomości,

potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje
jego wszystkie postanowienia,

potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich
archiwizacji,

potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w
Formularzu kontaktowym „Prześlij”.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego
zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
dobrymi obyczajami.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych,
jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej
pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest
właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść
podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym
Regulaminie.

V. Odpowiedzialność INTRALOGIS,
INTRALOGIS nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika
podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z
informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.

INTRALOGIS oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za
pośrednictwem Formularza kontaktowego, mają:

walor informacyjny,

nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec INTRALOGIS.

INTRALOGIS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od INTRALOGIS lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej.

INTRALOGIS zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia
treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej intralogis.pl.

INTRALOGIS zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania
oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez INTRALOGIS
Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej
intralogis.pl jest INTRALOGIS Rafał Grabowski z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 51/57, 50-559 Wrocław.
Dane kontaktowe INTRALOGIS:
tel. 885 034 444, adres e-mail rodo@intralogis.pl

Firma przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o
które prosi Użytkownik.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu
udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia
odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające
systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi formularza kontaktowego
oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych
każda osoba może zwrócić się do INTRALOGIS z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Google Plus
Google Plus
Google Plus